WETTELIJKE BEPALINGEN & GEBRUIKSVOORWAARDEN

 
 
 

mae Wettelijke bepalingen & gebruiksvoorwaarden

Welkom. DuPont biedt u deze website aan, die onderhevig is aan de volgende algemene voorwaarden ("Voorwaarden"). De Voorwaarden zijn van toepassing op de website www.dupont.com en alle andere websites van DuPont wereldwijd (collectief de "Site" genoemd). De Site (inclusief de inhoud, het design, de structuur en de look and feel) is eigendom van E.I. du Pont de Nemours and Company en wordt beschermd door het auteursrecht, het handelsrecht en andere wetten inzake intellectuele eigendom en oneerlijke concurrentie. Door gebruik te maken van de Site, gaat u akkoord met deze Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, gelieve de Site dan niet te gebruiken. Als u vragen hebt over deze Voorwaarden, gelieve dan contact op te nemen met het BEDRIJFSINFORMATIECENTRUM.

 
 
 

Privacybeleid

 
 
 

Het gebruik van deze Site is eveneens onderworpen aan de privacyverklaring van DuPont, die door deze verwijzing is opgenomen in deze Voorwaarden. U erkent en aanvaardt dat overdracht van informatie via internet nooit volledig privé of veilig is, en dat de mogelijkheid bestaat dat informatie die u verstuurt of ontvangt van de Site door anderen kan worden onderschept, zelfs na kennisgeving dat een bepaalde informatieoverdracht gecodeerd is.

 
 
 

Herziening van de gebruiksvoorwaarden

 
 
 

DuPont mag deze Voorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving herzien, door deze posting bij te werken. Indien u gebruik blijft maken van de Site na deze wijzigingen, betekent dit dat u akkoord gaat met deze gewijzigde Voorwaarden.

 
 
 

Voorwaarden voor algemeen gebruik

 
 
 

DuPont of derden die aan DuPont rechten toekennen, behouden alle rechten, aanspraken en belangen in en op het materiaal op deze site, namelijk het auteursrechtelijk beschermd werk van DuPont of van deze derden. DuPont verschaft u een beperkte, persoonlijke, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie om het materiaal op deze Site te gebruiken en weer te geven, en dit enkel op uw persoonlijke computer of mobiel apparaat, en enkel bedoeld voor interactie met deze Site. Behalve zoals hierin vermeld, mag het materiaal op deze site op geen enkele manier worden gekopieerd, gedownload, vertoond, uitgevoerd, gereproduceerd, verspreid, gewijzigd, bewerkt, aangepast of uitgebreid. Deze beperkte licentie loopt automatisch ten einde, zonder kennisgeving aan u, indien u een van deze Voorwaarden niet naleeft. Bij beëindiging van de licentie moet u onmiddellijk de gedownloade en afgeprinte materialen verwijderen en vernietigen. U hebt geen rechten, aanspraken of belangen (en geen auteursrecht, handelsrecht of ander recht inzake intellectuele eigendom) in of op deze Site of enig materiaal op deze Site.

U gaat ermee akkoord om noch deze Site, noch materiaal op deze Site of toegankelijk vanaf deze Site, te weerspiegelen of  te ‘framen’ op een andere server of ander internetapparaat zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van DuPont. U gaat eveneens akkoord om geen gebruik te maken van 'page-scrape' of andere geautomatiseerde voorzieningen, algoritmes, programma's of enig gelijkwaardig handmatig proces teneinde enig onderdeel van de Site of het materiaal op deze Site te bezoeken, te kopiëren of te volgen, of de navigatiestructuur van de Site te reproduceren of te omzeilen, of om materiaal op de Site te verkrijgen via een andere methode dan die van DuPont en die niet beschikbaar is gesteld via de Site.

U mag het volgende niet doen:

(1) proberen om door middel van hacking, het onderscheppen van paswoorden of andere onwettige methoden toegang te verkrijgen tot,

(2) de beveiliging testen, meten of onderzoeken van, of

(3) informatie opzoeken, vanuit de bron traceren (of een poging daartoe doen) of informatie onthullen over andere gebruikers van deze Site, functies of inhoud op deze Site, of een ander systeem, netwerk of andere server van DuPont.

U mag de Site niet gebruiken voor onwettige doeleinden of die krachtens deze Voorwaarden niet zijn toegestaan, noch mag u anderen aanzetten tot de uitvoering van onwettige activiteiten of activiteiten die een inbreuk zijn op de rechten van DuPont en anderen.

DuPont controleert uw posts of andere activiteiten op de Site over het algemeen niet, maar behoudt zich het recht voor om dat wel te doen. Indien er onrechtmatig gebruik van de Site of de diensten ervan wordt vastgesteld door DuPont, zal DuPont naar eigen goeddunken hier tegen optreden. U erkent dat DuPont het recht heeft om acties die als illegaal kunnen worden beschouwd over te dragen aan autoriteiten belast met wetshandhaving, net als meldingen die het hierover ontvangt. Indien nodig zal DuPont volledige bijstand verlenen aan organisaties belast met wetshandhaving inzake onderzoeken van zogenaamde illegale activiteiten op het internet.

 
 
 

Beschikbaarheid

 
 
 

DuPont heeft meerdere websites die producten, diensten, materiaal en vele andere functionaliteiten aanbieden (collectief de "Diensten" genoemd) aan specifieke regio's wereldwijd. De Diensten die in een bepaalde regio worden aangeboden, kunnen verschillen van die in andere regio's, omwille van beschikbaarheid, lokale of regionale wetten, wettelijke status, verzendingen en andere bepalingen. DuPont garandeert niet dat en doet geen toezeggingen over het feit dat een gebruiker in een regio de Diensten in een andere regio kan bekomen, en DuPont kan een bestelling van een gebruiker annuleren of een gebruiker naar de Site van zijn regio omleiden, indien een gebruiker probeert om Diensten te bestellen die op een website in een andere regio worden aangeboden.

Informatie die DuPont op het internet plaatst, kan verwijzingen of kruisverwijzingen bevatten naar producten, programma's en diensten van DuPont die in uw regio niet zijn aangekondigd of beschikbaar zijn. Zulke verwijzingen houden niet in dat DuPont van plan is zulke producten, programma's of diensten in uw regio aan te kondigen. Raadpleeg uw lokale zakelijke contactpersoon van DuPont voor informatie over de producten, programma's en diensten die voor u beschikbaar kunnen zijn.

 
 
 

Accounts en beveiliging

 
 
 

Voor sommige Diensten die via deze Site worden aangeboden, is het mogelijk dat u zich moet aanmelden en een gebruikersnaam en paswoord moet ingeven. U bent verantwoordelijk voor de bescherming van uw gebruikersnaam, paswoord en andere accountinformatie, net zoals voor activiteiten die via uw account plaatsvinden als gevolg van het niet geheim kunnen houden van deze informatie. U gaat ermee akkoord om DuPont onmiddellijk in te lichten over onwettig gebruik van uw account of paswoord, of een andere inbreuk op de veiligheid van uw account. U kunt jegens DuPont of anderen aansprakelijk zijn voor het onwettig gebruik van uw account of paswoord, of als gevolg van het niet geheim kunnen houden van uw accountinformatie.

 
 
 

Links

 
 
 

Van DuPont naar websites van derden

Deze Site kan koppelingen bevatten naar andere websites op het internet die niet door DuPont worden gecontroleerd of onderhouden. Deze gekoppelde sites worden niet door DuPont onderschreven. U erkent dat DuPont u deze koppelingen aanbiedt als service, en u gaat ermee akkoord dat DuPont niet verantwoordelijk is voor de inhoud en koppelingen op deze sites waarnaar u kunt worden doorgestuurd. U gaat er verder ook mee akkoord dat DuPont niet aansprakelijk of verantwoordelijk is of verplichtingen heeft inzake correspondentie, promoties of aankopen tussen uzelf en de eigenaar of operator van zulke sites.

Van websites van derden naar DuPont

U mag koppelingen naar websites van DuPont maken, zolang u het volgende in acht neemt:

 • U maakt geen ‘frames’ of ‘border environments’ rond pagina's of materiaal op een website van DuPont, of u gebruikt geen andere technieken die op enige wijze de visuele voorstelling of de vorm van de inhoud op een website van DuPont wijzigen;
 • U vergelijkt geen producten of diensten van DuPont met concurrerende producten of diensten;
 • U kopieert geen materiaal van een website van DuPont, noch een logo of handelsmerk van DuPont;
 • U geeft geen vertekend beeld van uw relatie met DuPont;
 • U suggereert niet dat DuPont de gekoppelde partij, de website van de gekoppelde partij of de diensten of producten van de gekoppelde partij goedkeurt of onderschrijft;
 • U geeft geen valse of misleidende indruk over DuPont of brengt geen schade toe aan de goodwill die met de naam DuPont en de handelsmerken van DuPont wordt geassocieerd;
 • De gekoppelde site bevat geen inhoud die zou kunnen worden opgevat als zijnde beledigend, bedreigend, storend, profaan of aanvallend, extreem gewelddadig, of die de toepasselijke wetten overtreedt of anderen aanmoedigt om deze te overtreden; en
 • De gekoppelde site bevat geen inhoud die zou kunnen worden opgevat als obsceen, pornografisch of seksueel expliciet.

Als bijkomende voorwaarde om koppelingen naar websites van DuPont te mogen maken, gaat de gekoppelde partij ermee akkoord dat DuPont te allen tijde en naar eigen goeddunken de toestemming om koppelingen te maken, mag intrekken. In dat geval gaat de gekoppelde partij ermee akkoord om onmiddellijk alle koppelingen naar de websites van DuPont te verwijderen.

Door naar een website van DuPont te koppelen, stemt de gekoppelde partij ermee in om DuPont en zijn bestuursleden, directeurs, werknemers, vennoten, vertegenwoordigers, licentiegevers en zakenpartners te beschermen, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle verliezen, kosten, schade, aansprakelijkheden en uitgaven, inclusief (maar niet beperkt tot) advocaatskosten en kosten van verdediging die het gevolg zijn van zulke koppeling. DuPont is niet aansprakelijk voor indirecte, exemplarische, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade wat betreft het koppelen of het gebruik van zulke koppeling. DuPont geeft in geen geval garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot deze koppelingen.

 
 
 

Afwijzing van garanties

 
 
 

U gebruikt deze Site op eigen risico. Deze Site kan onjuistheden of fouten bevatten die een invloed kunnen hebben op de kwaliteit van het materiaal op de Site. Het materiaal werd niet individueel, volledig of gedeeltelijk, door DuPont gecontroleerd of bekrachtigd. DuPont garandeert de juistheid of tijdigheid van het materiaal niet. DuPont is niet aansprakelijk voor fouten of weglatingen in het materiaal door DuPont of derden.

DEZE SITE WORDT U IN DE STAAT WAARIN EN HOE EN WAAR HET ZICH BEVINDT AANGEBODEN, ZONDER ENIGE GARANTIE. DUPONT GEEFT IN VERBAND MET DE SITE GEEN TOEZEGGINGEN OF GARANTIES VOOR ZICHZELF EN DERDEN DIE MATERIAAL, DIENSTEN OF INHOUD OP DEZE WEBSITE PLAATSEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE KWALITEIT, BRUIKBAARHEID, WAARACHTIGHEID, JUISTHEID OF VOLLEDIGHEID VAN HET MATERIAAL, DE INFORMATIE, PRODUCTEN OF DIENST OP DE SITE. ALLE VOORWAARDEN, TOEZEGGINGEN EN GARANTIES, ZOWEL EXPLICIET, IMPLICIET, WETTELIJK ALS ANDERSZINS, INCLUSIEF IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN, WORDEN HIERBIJ AFGEWEZEN. DUPONT IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR U OF DERDEN OMTRENT ENIGE SCHADE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, PUNITIEVE OF GEVOLGSCHADE, DIE HET GEVOLG IS VAN OF VERBAND HOUDT MET DE SITE, INCLUSIEF (MAAR NIET BEPERKT TOT) UW GEBRUIK VAN DEZE SITE OF UW ONVERMOGEN OM DEZE SITE TE GEBRUIKEN, ZELFS ALS DUPONT VOORAF OP DE HOOGTE WERD GESTELD VAN HET RISICO OP DEZE SCHADE.

Uitzondering voor inwoners van de EU: INDIEN U IN DE EU WOONT, SLUIT DUPONT ZIJN AANSPRAKELIJKHEID VOOR OVERLIJDEN OF PERSOONLIJKE SCHADE ALS GEVOLG VAN NALATIGHEID NIET UIT EN BEPERKT DEZE OOK NIET.

 
 
 

Onjuistheden of fouten

 
 
 

De beschrijvingen, foto's en andere voorstellingen van producten op deze Site kunnen onjuistheden en fouten bevatten. DuPont geeft geen garantie of toezegging met betrekking tot de juistheid of volledigheid van deze informatie.

Bovendien kunnen de prijzen en beschikbaarheid van de producten op deze Site wijzigen, zonder enige kennisgeving aan u en naar eigen goeddunken van DuPont.

DuPont heeft het recht om bestellingen van producten met een foute prijsweergave te weigeren of te annuleren. DuPont heeft het recht om deze bestellingen te weigeren of te annuleren, ongeacht of de bestelling bevestigd is en het bedrag van uw kredietkaart afgeschreven is. Indien het bedrag van uw aankoop reeds van uw kredietkaart werd afgehouden en uw bestelling werd geannuleerd, dan zal DuPont meteen krediet op uw kredietkaartaccount storten ter waarde van het aangerekende bedrag.

 
 
 

Lokale wetten; Exportcontrole

 
 
 

DuPont controleert en onderhoudt deze Site vanuit de Verenigde Staten van Amerika. Het materiaal en de Diensten op deze Site zijn alleszins onderworpen aan de wetten en regelgevingen van de Verenigde Staten van Amerika, hoewel de buitenlandse licentie en levering van technologie en producten soms van toepassing is, inclusief de U.S. Export Control Regulations en de daaropvolgende wetten of voorschriften die het U.S. Department of Commerce (Amerikaanse Handelsministerie), International Trade Administration (de administratie internationale handel) of Office of Export Licensing afkondigen. Toepassing van dit materiaal die niet conform de Amerikaanse wetten is, is verboden. Noch het materiaal, noch informatie die wordt verkregen door het gebruik van de Site, mag worden verworven voor, verzonden, overgedragen of opnieuw worden geëxporteerd, direct of indirect, naar verboden of embargolanden of hun landgenoten, noch mogen deze gebruikt worden voor nucleaire activiteiten, chemische of biologische wapens, of raketprojecten, tenzij specifiek gemachtigd door de Amerikaanse regering voor deze doeleinden. U zult alle Amerikaanse exportwetten strikt naleven en zelf de verantwoordelijk dragen om licenties te behalen om te exporteren of opnieuw te exporteren indien nodig.

Indien u deze Site buiten de Verenigde Staten van Amerika gebruikt, bent u eveneens verantwoordelijk voor het naleven van de toepasselijke lokale wetten, inclusief lokale export- en importwetgevingen.

 
 
 

Handelsmerken

 
 
 

Het ovale logo van DuPont, DuPont™, The miracles of science™ en alle producten met ® of ™ zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van E.I. DuPont de Nemours & Company en zijn filialen. De handelsmerken van DuPont mogen niet worden gebruikt samen met producten of diensten die geen product of dienst van DuPont zijn.

 
 
 

Ongevraagde ideeën

 
 
 

Hoewel DuPont altijd geïnteresseerd is in ideeën en suggesties, hebben we opgemerkt dat ideeën of suggesties die we ontvangen vaak reeds beschikbaar zijn via andere bronnen, inclusief publicaties of het werk van ons eigen personeel.  Dit kan leiden tot verwarring wat betreft de oorsprong van het idee of de suggestie.  Daarom verkiezen we dat enkel gepatenteerde uitvindingen aan ons worden bekendgemaakt.  Indien u uw ideeën toch aan DuPont doorgeeft, en niettegenstaande alles wat u eventueel zegt of schrijft in verband met een inzending, tenzij DuPont een aparte geschreven overeenkomst aangaat die inzendingen aan DuPont of zijn filialen omvat, inclusief ideeën voor nieuwe producten of technologieën, verbeteringen of uitbreidingen van bestaande producten of technologieën, processen, materiaal, marketing- of promoplannen, of nieuwe productnamen, dan zal dit gebeuren onder de volgende algemene voorwaarden:

 • DuPont is niet verplicht om de inzending geheim te houden of om deze op vertrouwelijke basis te ontvangen;
 • DuPont is niet verplicht om de inzending te bespreken of de inzender te antwoorden;
 • De bescherming van intellectuele eigendom voor de inzending is uitsluitend gebaseerd op de bescherming van patenten of de bescherming van het auteursrecht;
 • DuPont is de enige beoordelaar wat betreft de betaling, indien van toepassing, voor de inzending;
 • De inzender garandeert dat het is toegelaten om de inzending door te sturen en dat de inzending geen inbreuk is op verplichtingen van de inzender ten opzichte van een huidige of vroegere werkgever of andere partij.
 
 
 

Opmerkingen over producten en de Site

 
 
 

DuPont ontvangt met plezier uw opmerkingen over deze Site en de bestaande producten van DuPont, zolang deze overeenkomstig bovenstaande paragraaf zijn. U mag uw opmerkingen hier of op andere aangeduide plaatsen op deze Site geven. De opmerkingen die u geeft, is niet-vertrouwelijke informatie die DuPont onbeperkt mag gebruiken.

 
 
 

Toepasselijke wet

 
 
 

Behalve voor de verplichte toepassing van lokale wetten zullen acties met betrekking tot deze Voorwaarden zijn onderworpen aan de wetgeving van de staat Delaware, Verenigde Staten van Amerika, ongeacht de keuze of de conflicten inzake wettelijke bepalingen van rechtsbevoegdheden. U aanvaardt de rechtsbevoegdheid van de rechtbanken in de staat Delaware voor het oplossen van alle betwistingen die het gevolg zijn van of betrekking hebben op deze Voorwaarden en/of uw gebruik van de Site.

 
 
 

Niet-geautoriseerde activiteiten

 
 
 

Inzendingen naar deze Site of niet-geautoriseerd gebruik van materiaal op deze Site kunnen een inbreuk zijn op auteursrechten, handelsrechten, privacyrechten en publiciteitsrechten, sommige communicatierichtlijnen en -regelgevingen en andere toepasselijke wetten en regelgevingen. U alleen bent verantwoordelijk voor uw handelingen of de handelingen die personen stellen wanneer zij uw gebruikersnaam en/of paswoord gebruiken. U zult als zodanig DuPont en zijn bestuursleden, directeurs, werknemers, vennoten, vertegenwoordigers, licentiegevers en zakenpartners beschermen, schadeloos stellen voor en vrijwaren tegen alle verliezen, kosten, schade, aansprakelijkheden en uitgaven, inclusief (maar niet beperkt tot) advocaatskosten en kosten van verdediging met betrekking tot, als gevolg van of ter vermijding van eisen of claims van derden dat uw gebruik van de site of het gebruik ervan door personen die uw gebruikersnaam en/of paswoord gebruiken (inclusief maar niet beperkt tot uw deelname in de publicatiegebieden of uw inzendingen) strijdig is met de toepasselijke wetten of regelgevingen, of de rechten van derden.

Copyright © 2015 DuPont en/of de daarbij aangesloten bedrijven. Alle rechten voorbehouden. Het ovale logo van DuPont, DuPont™, The miracles of science™ en alle producten met ® of ™ zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van E.I. DuPont de Nemours & Company en zijn filialen.